Kimchi Jjigae (Pork)

Kimchi Jjigae (Pork)


pork belly, kimchi, scallion, rice cakes(thinly sliced)